De vanligste problemene vi jobber med

Om våre tjenester

 1. Angsttilstander (panikkangst, sosialfobi, tvangslidelser, eksamensangst)

 2. Depresjon

 3. Grubling

 4. Relasjonsvansker

 5. Sorg / Tapsproblematikk

 6. Livssynsproblematikk

 7. Livskriser

 8. Samlivsvansker / sjalusi

 9. Familiekonflikter

 10. Utmattelse / burnout

 11. Lederutvikling og seleksjon

Vår adresse

Vi holder til i Sjøhuset Terapisenter, Møllervegen 22, 5525 Haugesund (all korrespondanse sendes til vår postboks - se nedenfor)

Hvis du kommer med bil er det enklest å finne oss ved å svinge ned mot sentrum i Tuhauggata ved Flottmyr Bussterminal. Følg Tuhauggata til bygget «Sjøhuset» er rett foran deg. Vi holdet til på gateplan fra Tuhauggata siden av bygget, nesten helt i nordenden av parkeringsplassen. Døren er merket "Sjøhuset Terapisenter"

Telefontid:

Hverdager kl.1600-2000.

Jeg tilbyr:

 1. Kognitiv adferdsterapi / Kognitiv terapi

 2. Eksistensiell psykoterapi

 3. Foredragsvirksomhet

 4. EMDR / Traumebehandling

 5. Hypnose

 6. Veiledning

 7. Personlighetsutredning

Har Cand.Polit. og embetseksamen i psykologi fra Universitetet i Bergen. Utover dette studier i organisasjonspsykologi og idrettsfag/pedagogikk. Autorisert som psykolog i Norge fra 2000. Er godkjent «Spesialist i klinisk voksenpsykologi». Har også spesialisert seg i kognitiv terapi i regi av Norsk forening for Kognitiv terapi, også sertifisert veileder for denne utdannelsen. Har i tillegg utdannelse i EMDR. Jobber for tiden i offentlig poliklinikk, og er vært knyttet opp mot nettverk for forskning i angstfeltet.


Terapitilnærming er i hovedsak basert på individuell tilpasning av evidensbaserte behandlingstilnærminger ut fra det presenterte problem. I dette arbeidet integreres ofte Kognitiv adferdsterapi med elementer fra Metakognitiv terapi, Hypnose ,EMDR, Gestaltterapi, Løsningsfokuserte tilnærminger, NLP, mindfullness og nyere psykodynamiske rettninger.

Heine_Hagenberg.html
Kurt_Henning_Petersen.html

Om Henning Petersen

Om Heine Hagenberg

Telefontid:

Hverdager kl.1600-1800.

Jeg tilbyr:

 1. Kognitiv adferdsterapi / Kognitiv terapi

 2. Eksistensiell psykoterapi

 3. Foredragsvirksomhet

 4. Lederutvikling og seleksjon

 5. Veiledning

 6. Personlighetsutredning

 7. Kognitiv utredning

 8. Parterapi

Er udannet psykolog ved Sussex University  og Aarhus University, Danmark. Autorisert som psykolog i Norge fra 2001. Jobberfaring fra forskjellige deler av det offentlige sektor. Er godkjent "Spesialist i klinisk voksenpsykologi" og "Spesialist i klinisk nevropsykologi". Arbeider for tiden som 3. nivå leder i offentlig sektor med ansvar for over 100 årsverk, og har over 15 års ledererfaring. Sitter i fagutvalget for nevropsykologi og har bl.a. vært med å utarbeide nasjonale retningslinjer for nevropsykologi. (PS! Tar ikke nevropsykologiske utredninger i privat sektor.)

 

Jobber med et bredt spekter av problemstillinger innen psykologifaget, spesielt opptatt av utredningsarbeid, livskriser, eksistensielle og andre livssynskriser, tapsopplevelser, angsttilstander, depresjon og tvangslidelser. Jobber også med lederutvikling og seleksjon. I arbeid med ledere bygger jeg på omfattende egen erfaring i ledelse på ulike nivå samt erfaringer med oppfølging av ledere gjennom 14 år.

 

Terapitilnærming er i hovedsak basert på individuell tilpasning av evidensbaserte behandlingstilnærminger ut fra det presenterte problem. I dette arbeidet integreres ofte Kognitiv adferdsterapi med elementer fra Metakognitiv terapi, Eksistensiell psykoterapi, Løsningsfokuserte tilnærminger, mindfullness.

Vi er to psykologer som har erfaring fra det offentlige helsevesen, men som utover dette ønsker å jobbe med mennesker som normalt ikke kommer inn under det offentlige psykiske helsevern. I noen tilfeller kan dette være begrunnet i at man har blitt avvist, og andre ganger kan det dreie seg om problemstillinger som ikke faller naturlig innenfor det psykiske helsevern.

Vi tilbyr i tillegg til dette også tjenester til bedrifter. Vi kan bistå bedrifter med rådgivning, undervisning, veiledning, hjelp til å løse problemer med det psykososiale arbeidsmiljø, eller gi assistanse i etterkant av psykisk belastende hendelser på arbeidsplassen.

Mange får også hjelp hos oss som dekkes av personlige helseforsikringer og arbeidsgiverforsikringer. 

Konsultasjon: Konsultasjoner er på 45 minutter. Honoraret per konsultasjon inkluderer for og etterarbeid med innkalling, journalføring, kortere skriftlige uttalelser, og eventuell epikrise.

Honoraret inkluderer ikke mer omfattende uttalelser, som trygdeuttalelser, forsikringssaker m.m.

Honorar: Honorar er 1570 kr per konsultasjon for terapioppdrag, rabatt på 400 kr per konsultasjon gis til privatkunder som må dekke hele tilbudet selv (prisen er da 1170 per konsultasjon). Ved konsultasjon via forsikringsselskap kan det foreligge egne avtaler om egenandel, disse avtales i hvert enkelt tilfelle. Det anbefales å sjekke om man har behandlingsforsikring som dekker psykolog via Hus-/innboforsikring eller arbeidsgiverforsikring før man starter konsultasjoner. Slike avtaler dekker som oftest inntil 10 konsultasjoner i en 12 mnd. periode.

Man gjør oppmerksom på at honoraret ikke kvalifiserer for frikort da det ikke foreligger driftsavtale med Helse Vest.

Honoraret belastes per bankkort (kun hos Hagenberg) eller kontant (kun hos Petersen). Fakturering kan avtales,  ved slik avtale er det 14 dagers betalingsfrist, og 39 kroner fakturagebyr.

Honorar organisasjonspsykologiske oppdrag: Organisasjonspsykologiske oppdrag som lederutvikling, konfliktsaker m.m. faktureres per medgåtte time (60 minutter) arbeid (både for og etterarbeid faktureres) Pris 2300 kr per time.

Honorar regulering: Alle honorarer indeksreguleres årlig. Sist regulering Ultimo desember 2021.

Tilleggsutredning: Ved ønske / behov for utredning med MMPI-2 (kartlegging av personlighet og psykiske lidelser) tilkommer honorar tilsvarende 3 konsultasjoner. Honorar for slik utredning må forehåndsbetales. Honoraret inkluderer:

 1. Gjennomføringen av testen hvor man sitter alene og fyller ut skjemaet, normalt ikke mer enn 1,5 timer

 2. Skåring og rapportskrivning samt aktuelle lisensgebyrer og materiell for testen.

 3. En tilbakemeldingssamtale på 45 minutter.


Andre tilleggsutredninger kan også gjennomføres, men må avtales individuelt. Betaling er forskuddsvis ved slike tjenester da det generer store mengder dokumentasjonsarbeid.

Avbestilling / Ikke møtt: Avbestilling må sendes senest kl. 12:00 dagen før avtalen, dette for å gjøre det mulig å tilby time til andre pasienter. Avbestilling kan skje per e-post, SMS eller telefon. Hvis avbestilling ikke sendes innen angitte frist eller det ikke møtes til avtalt konsultasjon belastes fullt honorar.

Ved konsultasjon til privatpersoner gjennom forsikringsselskap må man selv dekke hele honoraret ved manglende avbestilling eller manglende oppmøte (honoraret i slike saker er 1500 kr per konsultasjon).

Mer enn 15 minutters forsinket oppmøte, uten at det gis noen beskjed, regnes som manglende oppmøte.

Manglende betaling: Ved manglende betaling tilfaller purregebyr, og 2. gangs purring er inkassovarsel. Eventuell inkasso gjennomføres av ekstern aktør. Manglende punktlighet i betaling kan medføre at fremtidige avtaler avlyses.

Honorar

Målsetning for behandlingen: Det er viktig at pasient og behandler er enige om målsetning for behandlingen. Dette for å sikre at man er enig hva man skal ha fokus på og hvilken forventninger man kan og eventuelt ikke kan innfri. Enhver tvil om enighet her må formidles umiddelbart.

Hjemmeoppgaver: Som en del av behandlingen vil det ofte inngå hjemmeoppgaver man skal arbeide med mellom konsultasjonene. Oppfølgning av disse kan være svært sentralt for å få utbytte av behandlingen. Hvis man får oppgaver man mener å ikke kunne gjennomføre, gi umiddelbart beskjed for å få en bedre tilpasset oppgave.

Avslutning av behandlingen: Forløpene varier fra 1 konsultasjon til oppfølgning over flere år, pasienten kan til en hver tid avslutte behandlingen etter eget ønske. Det kan være greit å tidlig i forløpet å bli enige om varighet av behandlingen. Av hensyn til å få en ryddig avslutning er det viktig at pasienten tidlig gir beskjed om konsultasjonsserien ønskes avsluttet.

Man vil ved start av konsultasjonsserien bli spurt om epikrise skal sendes fastlege ved avsluttning av behandlingen, hvis dette er avtalt sendes denne automatisk. Hvis man endrer mening om dette underveis - eller skifter fastlege - må det informeres om dette.

Misnøye med behandlingen: Det er viktig med både positiv og negativ tilbakemelding på tjenestene som ytes. Vi ber om at eventuell missnøye tas opp uten unødig opphold, da man lettere kan vurdere hva som blir riktig vei videre. Alt privatpraktiserende helsepersonell i Norge er underlagt Norsk Pasientskade Erstatning (se www.npe.no for mer informasjon).

Taushetsplikt: Alt som tas opp med psykolog er i utgangspunktet underlagt taushetsplikt. Det finnes dog noen unntak. Psykolog kan sende epikrise som kort oppsummerer behandlingskontakten til fastlege, da med mindre pasienten eksplisitt motsetter seg dette. Der er også andre unntak hvor taushetsplikten ikke gjelder, dette kan bl.a. være med hensyn til barns velvære, fare for liv og helse, eller for å forebygge alvorlig fremtidig økonomisk skade hos 3. part. Meldeplikt inntreffer også hvor pasienter ikke oppfyller krav til førerkort ut fra psykisk tilstand eller andre forhold som fremkommer under kontakten.

Er det ønskelig at andre skal få innsyn i behandling eller journal trenger man skriftlig samtykke til dette.

Utenfor terapilokalet kan da heller ikke psykolog ta initiativ til samtale eller hilsing hvis 3. part da kan avdekke at det er eller har vært en behandlerrelasjon. Gjeldende praksis for helsepersonell i slike situasjoner er å avvente slike initiativ fra pasient før man inngår i samtale eller hilser. Dette kan virke noe rigid, men har blitt slik ut fra gjeldende rettspraksis.

Beredskap: Man bestrever å være tilgjengelig i angitt telefontid, men vi har ingen beredskapsfunksjon. Ved akutte krise, selvmordstanker, eller andre forhold som tilsier mer umiddelbar bistand - ta kontakt med fastlege, legevakt, hjelpetelefon eller tilsvarende.

Ved å starte en terapitime anser man at disse betingelser og vilkår er akseptert -  dette gjelder også det som nevnes under Honorar.

Vilkår

Våre samarbeidspartnere